Spirits Tavern & Italian Restaurant

Lake George Italian Food, Restaurant and Bar

Spirits Tavern & Italian Restaurant

Lake George Italian Food, Restaurant and Bar

(518) 504-4205
info@spiritsny.com

Spirits Tavern & Italian Restaurant Menu